Lechowska Grażyna

Szanowni Mieszkańcy

Jestem mieszkanką Lubszy. Posiadam doświadczenie samorządowe i administracyjne. oraz wykształcenie wyższe magisterskie, uzupełnione podyplomowymi studiami w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie z zakresu zarządzania w administracji w kontekście funduszy europejskich. Potrafię sprawnie zarządzać i współpracować z ludźmi. Znam wiele programów finansowania do realizacji zadań gminy na rzecz mieszkańców. To one pozwolą mi zrealizować poniżej opisany program wyborczy. Program jest wymagający, potrzebuje skuteczności i wiele pracy ale ze mną jest wykonalny.
Ja wymagam najpierw od siebie na rzecz innych – nie odwrotnie.

Dlaczego kandyduję na wójta Gminy Lubsza?

Kandyduję, bo wielu Mieszkańców uważa, że w Naszej Gminie potrzebna jest zmiana sposobu rządzenia: więcej pracy, więcej środków finansowe z róznych programów rządowych czy z Unii Europejskiej zamiast podwyżek podatków. Jest dobra perspektywa krajowa na takie działania.

Stawiam na współpracę ze społeczeństwem !
Moje pełne zaangażowanie w realizację zadań na Waszą rzecz, w tym budżetów sołeckich, efektywne starania o środki finansowe pozwolą mi na wypracowanie stabilnej sytuacji podatkowej gminy, bez uszczerbku dla realizacji zadań dla Mieszkańców.

Podstawą mojej pracy będzie bardzo dobra współpraca z Mieszkańcami, z Radą Gminy ,
z Radą Powiatu Brzeskiego, z Sołtysami, z Dyrektorami placówek oświatowych, oraz ze Stowarzyszeniami działającymi w Gminie, m.im. z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i LZS-am , oraz z Parafiami . Ważna będzie współpraca z rolnikami.
Nie zapomnę o Stowarzyszeniu Amazonek , Związku Emerytów i Rencistów oraz Caritas.
Rozumiem dobrze Wasze potrzeby.
Nie zabraknie mojej życzliwości, empatii i umiejętności w rozwiązywaniu problemów i potrzeb wsi. Weźcie pod uwagę przykłady kobiet-wójtów w niedalekiej odległości od Naszej Gminy, które realizują z powodzeniem zadania (także inwestycyjne) na rzecz swoich Mieszkańców, co dobrze służy tamtejszym społecznościom.
U nas też tak może być.

Jaki program będę realizowała jako wójt ?
Odpowiadam :

Program KOBIETA na PLUS dla Mieszkańców

1. Stabilna sytuacja podatkowa Mieszkańców :
w i ę c e j ś r o d k ó w f i n a n s o w y ch z p r o g r a m ó w r z ą d o w y c h i U n i i E u r o p e j s k i e j a m n i e j s z e p o d a t k i lo k a l n e.
2. Działania d l a r o z w o j u p r z e d s i ę b i o r c z o ś c i , z działaniami
na rzecz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Poprawa infrastruktury szkolno-przedszkolno-żłobkowej oraz sportowo-rekreacyjnej.,
z zachowaniem istniejącej sieci szkół i przedszkoli. Stablina sytuacja szkoły
w Dobrzyniu,
4. Rolnictwo : realizacja rządowego Panu dla wsi (nowość) mającego m.in. na celu :
przeciwdziałanie suszy poprzez wdrożenie programu poprawy żyzności gleb,,
zwiększenie retencji wód wraz z wprowadzeniem systemu nawodnień .
5. Gmina bezpieczna i przyjazna środowisku :
1) P o p r a w a b e z p i e c z e ń s t w a Mieszkańców na drogaach publicznych: remonty
dróg, ograniczenia prędkości jazdy pojazdów.
2) W p r o w a d z e n i e g m i n n e g o p r o g r a m u d o p ł a t do w y m i a n y
s t a r y c h p i e c ó w n a p a l i w o s t a ł e.
3) Sprawne reagowanie na sytuacje kryzysowe: szybka ocena szkód, pomoc w razie
klęski suszy czy podtopień.
4) Poprawa bazy i wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych.
5) Nowy system b u d o w y p r z y d o m o w y c h o c z y s z c z a l n i ś c i e k ó w :
koszty budowy w 100 % poniesie Gmina .
Takie finansowanie stosują inne Gminy na Opolszczyźnie, ze środków UE.
Kontynuacja rozbudowy s i e ci sanitarnej.
6) Popraawa organizacji zbiórki odpadów komunalnych.
6. Wspieranie Rodzin
1) Opieka nad małymi dziećmi do lat 3.
2) Pozaszkolne zajęcia wys o k i e j j a k o ś c i ,
3) Działania na rzecz pomocy osobom starszym, w tym chorym i samotnym.
Praca na rzecz integracji międzypokoleniowej..
4) Pomocy dla rodzin wychowujących dzieci specjalnej troski.
5) Efektywna pomoc ludziom o niższym statusie materialnym.

Z jakich programów o zasięgu europejskim, krajowym i regionalnym chcę realizować zadania na rzecz rozwoju naszej Gminy?

Fundusz Dróg Samorządowych, Plan dla Wsi„ Czyste powietrze”, Progr. Rozwoju Obszarów Wiejskich, Progr. Operacyjny Województwa Opolskiego, LGD Stobrawski Zielony Szlak,
progr. Ochrony Zabytków, Programy UE na lata 2020-2026, program KLUB (sport), Konkursy ogólnokrajowe i wojewódzkie, porozumienia między samorządami itd. …

Liczę na Państwa głosy!

Kandydat dobrej zmiany
Lechowska Grażyna

Przedstawiam Kandydatów do  Rady Gminy Lubsza z Naszego Komitetu :
Andruchów Andrzej Jan z Michałowic (Michałowice i Piastowice) –  Banasiuk Henryk  Krzysztof z Czepielowic (Czepielowice) –  Hałat Karolina  Patrycja  z Pisarzowic  (Pisarzowice i Garbów) – Gancarczyk  Anna Agata  z Lubszy (ulice Kamienna i kolejne ulice z Ogrodową i Polną włącznie), – Hryniuk Zbigniew Janusz z Lubszy  (od Brzeskiej nr 51 + całe ” Osiedle” ) – Kocik Grażyna Elżbieta z Lubszy  ( ul.Brzeska od 1-50 + Leśna, Kwiatowa, Spacerowa) – Skibiński Zbigniew Józef z Błot ( Błota ) – Zborowski Ryszard Eugeniusz z Szydłowic ( Szydłowice, Myśliborzyce) – Wcisło Janina z Nowych Kolni ( Nowe Kolnie, Śmiechowice, Lubicz).
Gwarantują Pełne zaangażowanie na rzecz realizacji programu.

wizytówka