Danuta Trzaskawska

 • Imię i nazwisko: Danuta Trzaskawska
 • Wiek: 51
 • Miejsce zamieszkania: Grodków
 • Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
 • Pozycja: 4
 • Kandydatura: Sejmik Wojewódzki

Opis

Mgr inż. ekonomii: marketingu oraz ekonomiki i organizacji przemysłu chemicznego. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu: wiedzy o społeczeństwie, szkolny doradca zawodowy, zarządzania oświatą, a obecnie kontynuuję studia podyplomowe z turystyki i hotelarstwa. Od 28 lat uczę przedmiotów ekonomicznych, wiedzy o społeczeństwie oraz jestem szkolnym doradcą zawodowym, a od 2016 roku pełnię funkcję dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie, gdzie zainicjowałam wiele zmian np. wprowadziłam nowe kierunki kształcenia zawodowego, zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy – m. in. technika logistyka oraz technika hotelarstwa. Podjęłam współpracę z wyższymi uczelniami oraz ze szkołą zawodową w Beckum (Niemcy) miasta partnerskiego dla Grodkowa. Angażuję się w pracę na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej. M. in. byłam inicjatorem petycji skierowanej do władz samorządowych miasta, powiatu i województwa celem poprawy bezpieczeństwa na obwodnicy grodkowskiej. Pełniłam funkcję przewodniczącej MOZ NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Grodkowie. W 2016 i 2017 roku byłam Liderem Szlachetnej Paczki w Rejonie Grodków, jestem koordynatorem Akcji Pomocy Kombatantom na Kresach ,,Rodacy Bohaterom” we współpracy ze Stowarzyszeniem Odra-Niemen. Od dwóch lat organizuję w Grodkowie Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ,Tropem Wilczym”. Inicjuję wiele działań na rzecz edukacji oraz przywracania pamięci o Żołnierzach Wyklętych. We współpracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami podjęłam inicjatywę nadania imienia ,,Żołnierzy Niezłomnych” dla Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia w ZS CKP w Grodkowie. Uważam, że należy dbać o właściwe, w duchu patriotycznym wychowanie dzieci i młodzieży oraz podejmować przedsięwzięcia,  aby wykształceni młodzi ludzie pozostawali w kraju, mogli pracować za godziwą płacę i zakładać rodziny.

Doświadczenia zdobyte w pracy zawodowej i społecznej sprawiają, że znam bardzo dobrze problemy społeczności lokalnej i mogę przyczynić się do ich przezwyciężania.

Pragnę nadal służyć i pomagać mieszkańcom powiatu brzeskiego i nyskiego, dlatego zdecydowałam się wziąć udział w wyborach samorządowych 2018 i kandydować do Sejmiku Województwa Opolskiego z listy Prawa i Sprawiedliwości

Zamierzam w szczególności działać na rzecz:

 1. Radykalnej poprawy komunikacji mieszkańców Powiatu Brzeskiego i Nyskiego z Opolem (w szczególności dotyczy do miasta i gminy Grodków) poprzez zwiększenieczęstotliwościowi kursowania tzw. szynobusów i autobusów oraz rozwoju linii mikrobusów.
 2. Zwiększenia dostępności mieszkańców naszego rejonu do: placówek służby zdrowia, zwłaszcza szpitala wojewódzkiego, szpitali i poradni specjalistycznych oraz placówek kulturalnych i oświatowych
 3. Rozwoju i modernizacji sieci dróg krajowych i wojewódzkich, w tym budowie rond i innych elementów infrastruktury drogowej mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.
 4. Rozwoju szkolnictwa zawodowego, lepszego przygotowania młodzieży do przyszłej pracy, podniesienia poziomu współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorcami
 5. Zwiększenia atrakcyjności Ziemi Brzeskiej i Nyskiej oraz całej Opolszczyzny jako regionu turystycznego i lepszego wykorzystania walorów przyrodniczych i turystycznych, w tym zabytków architektury świeckiej i sakralnej.
 6. Podniesienia poziomu współpracy regionalnej z sąsiadującymi Czechami w ramach różnego rodzaju programów np. na płaszczyźnie Euroregionu Pradziad.
wizytówka